Thứ bảy, 20/04/2019

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Tìm kiếm

Liên kết Website

Bài được xem nhiều nhất

Lịch sử hình thành...

CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN...

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tâm thần....

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện....

HYSTERIA VÀ RỐI LOẠN PHÂN LY...

Quảng cáo

Mời quảng cáo trên Website

 
 

Thứ tư, 31/10/2007 - 14:51" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Quyết định số 4306 / 2003/QÐ-BYT ngày 14/8/2003 của Bộ Y tế.
 

Ban hành Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

BỘ Y TẾ
------------
Số: 4306 / 2003/QÐ-BYT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc ban hành Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

- Căn cứ Nghị định số 49/2003/NÐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

- Căn cứ Nghị định số 43/2000/NÐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 30 /2003/TT/BGD&ÐT-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo và Bộ Y tế hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế.

- Căn cứ Quyết định số 4305/2003/QÐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Ðào tạo,Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế -Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Ðiều 1.Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

Ðiều 2. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Ðào tạo, phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế và các Vụ, Cục có liên quan để hướng dẫn chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện vàkiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chế này trong phạm vi cả nước.

Ðiều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định số 2206/BYT-QÐ ngày 20/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ðiều 4.Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Ðào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng, Cục trưởng của các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Hiệu trưởng các Trường Ðại học Y-Dược, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Trần Thị Trung Chiến

------------------------------------------------------------------

BỘ Y TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

Cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II,bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế
( Ban hành theo Quyết định số4306 /2003/QÐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 )

Chương I

Những Quy định chung

Ðiều 1.Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện là văn bằng pháp lý xác nhận trình độ sau đại học trong lĩnh vực y tế cho những người được đào tạo theo Quy chế đào tạo được ban hànhkèm theo Quyết định 1635/2001/QÐ-BYT, 1636/2001/QÐ-BYT và 1637/2001/QÐ-BYT ngày 25/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ðiều 2. Các văn bằng chuyên khoa trong lĩnh vực y tế gồm:

- Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I

- Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II

- Bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện

Trong văn bằng có ghi rõ chuyên ngành đào tạo, phương thức đào tạo, xếp loại kết quả học tập của người được cấp bằng.

Ðiều 3. Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện do Bộ Y tế quản lý thống nhất và phát hànhtheo Quyết định công nhận tốt nghiệp từng khoá học. Bằng có số hiệu riêng, có số vào sổ bằng của đơn vị cấp bằng.

Chương II

Danh hiệu tốt nghiệp và quyền lợi của người được cấp bằng

Ðiều 4. Danh hiệu tốt nghiệp chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế là Bác sỹ chuyên khoa cấp I, Dược sĩ chuyên khoa cấp I, Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, Bác sỹ nội trú bệnh viện.

Ðiều 5. Người được cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện có các quyền lợi sau:

- Ðược dùng văn bằng làm cơ sở để thi tuyển vào ngạch và nâng ngạch công chức phù hợp và được xem xét khi công nhận các chức vị khoa học và đào tạo khác theo quy định hiện hành.

- Ðược sử dụng để đi học nâng cao trình độ chuyên môn, trao đổi khoa học về Y-Dược ở trong và ngoài nước;học chuyển đổi để lấy văn bằng tương đương theo quy định hiện hành.

Chương III

Cấp và thu hồi bằng

Ðiều 6. Thẩm quyền cấp bằng

Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện do Hiệu trưởng các trường đại học Y-Dược được phép đào tạo cấp cho người đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa đạt yêu cầu và có Quyết định công nhận tốt nghiệp.

Ðiều 7. Thu hồi bằng

1. Người được cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện bị thu hồi bằng trong trường hợp: Cấp không đúng theo quy định của quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Người có thẩm quyền cấp bằng thì có thẩm quyền quyết định thu hồi bằng đối với những trường hợp vi phạm theo quy định tại khoản 1, Ðiều này.

Chương IV

Quản lý bằng

Ðiều 8. Vào tháng 01 hàng năm, các Trường Ðại học Y-Dược được phép đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sỹ nội trú bệnh viện phải đăng ký với Bộ Y tế số lượng bằng mà trường cần để cấp cho các học viên tốt nghiệp trong năm và báo cáo với Bộ Y tế tình hình cấp bằng của năm trước đó, kể cả số lượng đã cấp, mã số từng bằng hỏng, số bằng còn lại. Danh sách học viên được cấp bằng và mã số bằng được lưu trữ tại Bộ Y tế ( Vụ Khoa học và Ðào tạo).

Ðiều 9.Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện chỉ được cấp sau khi có Quyết định công nhận tốt nghiệp và viết hoàn chỉnh đầy đủ các nội dung ghi trong bằng, có chữ ký của Hiệu trưởng và đóng dấu nổi.

Ðiều 10. Các bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện chỉ cấp một lần, kèm theo bảng điểm kết quả học tập của người được cấp bằng. Khi bị mất bằng hoặc bằng bị nhàu nát bị hỏng không thể sử dụng được, nếu có lý do chính đáng thì Hiệu trưởng của trường cấp bằng xem xét và có thể cấp giấy chứng nhận thay thế, việc cấp giấy chứng nhận cũng chỉ thực hiện một lần.

Ðiều 11. Trường Ðại học Y-Dược được phép cấp các loại bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác nội trú bệnh viện phải có sổ theo dõi cấp phát bằng và quản lý thống nhất việc cấp bằng của trường mình. Hồ sơ cấp bằng chuyên khoa sau đại học được lưu trữ đầy đủ, vĩnh viễn tại trường đã cấp bằng.

Ðiều 12. Bằng bị lỗi trong khi in ấn hoặc viết bằng thì phải lập biên bản, có công văn xác nhận của cơ sở đào tạo và giao trả lại đầy đủ cho cơ quan phát hành.

Ðiều 13. Nghiêm cấm các hành vi tẩy xoá, sửa chữa, giả mạo, mua bán bằng.

Chương V

Ðiều khoản cuối cùng

Ðiều 14. Quy chế này được áp dụng kể từ ngày Quyết định ban hành có hiệu lực. Những quy định trước đây trái với quy định của quy chế này đều bị bãi bỏ.

Ðiều 15. Người vi phạm quy chế này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệmhình sự theo quy định của pháp luật.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Trần Thị Trung Chiến

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

Tiêu điểm

  Quyết định:
Quyết định:
  Quyết định:
Dành cho Quảng cáo

® BẢN QUYỀN THUỘC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG I
Điện thoại : 04.33853227 - 04.33850050 - 04.33852902 - 04.33850589 - 04.33853534; Fax : 04.33853190
Email :
bvtttw1@yahoo.com.vn : Website : http://www.bvtttw1.gov.vn

(Sử dụng phần mềm quản lý nội dung Website (CMS) của NtSoft Jsc)