Phòng tổ chức cán bộ

ThS. Đặng Văn Thống

Trưởng phòng

CN. Đỗ Hữu Thành

Phó Trưởng Phòng

 

I. Tên phòng: Phòng Tổ chức cán bộ

II. Liên hệ: Tầng 2 toàn nhà B- Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 – Hòa Bình – Thường Tín – Hà Nội..

III. Quá trình phát triển:

Phòng Tổ chức  được thành lập tháng 6/1963, là phòng chức năng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc bệnh viện trong lĩnh vực công tác tổ chức và công tác cán bộ.

IV. Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Chức năng.

Phòng tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

  1. Nhiệm vụ:

– Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

– Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

– Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

– Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

– Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

– Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

VI. Tổ chức nhân sự:

Phòng Tổ chức cán bộ gồm có 07 viên chức và người lao động.

+ Ths Đặng Văn Thống: Phụ trách điều hành phòng

+ Chuyên viên: 03 Cử nhân Luật

+ Nhân viên: 02

Hình ảnh cán bộ nhân viên của phòng