Hội cựu chiến binh

Đ/c Dương Trọng Tài chủ tịch Hội

Đ/c Hoàng Việt Hà phó chủ tịch Hội


I. Tên hội:
Hội CCB Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

II. Lịch sử hình thành:

 • Quyết định thành lập: Ngày 04 tháng 12 năm 2007

III. Lãnh đạo tiền nhiệm:

 • Chủ tịch:
 • Đ/c. Lê Như Kim  (2007 – 2018)
 • Phó Chủ tịch:
 • Đ/c. Nguyễn Mạnh Thành (2007 – 2016)
 • Đ/c. Dương Trọng Tài (2016 – 2018)

IV. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

 • Tổng số hội viên là: 23

Trong đó:

+ Nam:  22                           Nữ: 01

+ Đảng viên: 16                   Quần chúng: 7

+ Đại học trở lên: 8

+ Sĩ quan cấp úy:  6

+ Hạ sĩ quan: 16

+ Chiến sĩ:  01

V. Chức năng, nhiệm vụ của hội:

 1. Chức năng:

Hội CCB của bệnh viện đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của CCB. Tham mưu giúp Đảng bộ bệnh viện tập hợp, đoàn kết, vận động CCB thực hiện các nhiệm vụ Chính trị – Xã hội của cơ quan.

 1. Nhiệm vụ:
 • Tiếp tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện tốt nghĩa vụ của viên chức lao động, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm tư tưởng sai trái. Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu tham nhũng và các tệ nạn xã hội.
 • Tổ chức chăm lo giúp đỡ lẫn nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống.
 • Bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của CCB. Kiến nghị với Đảng ủy, chính quyền thực hiện các chính sách đối với CCB. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác hội cho Hội CCB huyện Thường Tín.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

Một số hình ảnh của hội.