Phòng công nghệ thông tin

 

ThS. Lê Quang Quỳnh

Trưởng phòng

ThS. Lê Văn Tiến

Phó Trưởng Phòng

I. Tên phòng: Phòng Công nghệ thông tin (Information Technology Department)

II. Địa chỉ liên hệ:Tầng 2 – tòa nhà A – Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

III. Lịch sử phát triển:

Phòng Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số…. ngày…. của Giám đốc Bệnh Tâm thần trung ương 1. Tiền thân là phòng ….. được thành lập từ tháng … năm …..

IV. Chức năng, nhiệm vụ:

 1. Chức năng:

– Phòng Công nghệ thông tin là một phòng chức năng, trực thuộc Bệnh viện và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện.

– Phòng công nghệ thông tin có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công nghệ thông tin của Bệnh viện.

 2. Nhiệm vụ: 

– Lập kế hoạch nhằm đẩy mạnh và phát triên các hoạt động công nghệ thông tin của bệnh viện:

– Phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin.

–  Duy trì và vận hành hệ thống công nghệ thông tin.

– Căn cứu vào kế hoạch chung của bệnh viện lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, thay thế, nâng cấp thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin.

– Tư vấn mua sắm các trang thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin.

– Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm.

– Tổ chức quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin:

– Phòng Công nghệ thông tin quản lý và xử lý sự cố liên quan đến thiết bị CNTT, phần mềm ứng dụng.

– Tổ chức duy trì, bảo dưỡng thiết bị CNTT và phần mềm kịp thời.

– Lập hồ sơ lý lịch, xây dựng quy trình vận hành, sử dụng hệ thống CNTT.

– Triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn bảo mật thông tin trong Bệnh viện.

– Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định của pháp luật, các quy định của Bệnh viện và thực hiện giám sát, đánh giá, kiến nghị với các khoa, phòng về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Giám đốc ban hành.

– Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào các hoạt động của bệnh viện cho cán bộ viên chức.

– Xây dựng cơ sở dữ liệu cho đơn vị.

V. Tổ chức nhân sự phòng:

Số lượng cán bộ trong phòng: 12

Thạc sỹ: 2

Đại học: 4

Cao đẳng: 2

Kỹ thuật viên: 4

VI. Tầm nhìn và định hướng phát triển:

– Đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo ứng dụng vận hành ổn định và an toàn.

– Đẩy mạnh phát triển và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng bệnh án điện tử hướng tới mục tiêu bệnh viện không phim, không giấy tờ.

Hình ảnh phòng công nghệ thông tin.