Khoa xét nghiệm

I.Tên khoa: Khoa xét nghiêm.

II. Liên hệ: Khu A tầng 2- Bệnh viện tâm thần trung ương 1- Hòa Bình – Thường Tín- Hà Nội.

III. Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Chức năng.

– Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ bệnh nhân đến khám bệnh và bệnh nhân điều trị nội trú trong bệnh viện.

– Phối hợp với các khoa, phòng ban trong bệnh viện, tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và công tác khác của bệnh viện.

  1. Nhiệm vụ:

– Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, sinh hóa, hóa sinh, HIV, phục vụ bệnh nhân đến khám bệnh và bệnh nhân điều trị nội trú.

– Thực hiện các xét nghiệm đặc thù khác phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.

– Trưởng khoa xét nghiệm có tráchnhiệm bố trí tổ chức hoạt động của khoa phù hợp và theo đúng quy định

– Hoạt động của khoa theo đúng quy chế của Bộ Y tế và đảm bảo an toàn cho các thành viên trong khoa và môi trường xung quanh.

– Trả lời kết qua kịp thời, chính xác, chịu trách nhiệm trước giám đốc về kết quả xét nghiệm.

– Thực hiện đúng các quy chế về quản lý và sử dụng hóa chất, thuốc thử.

– Đảm bảo công tác trật tự, vệ sinh và vô khuẩn trong thực hiện các kỹ thuật.

– Quản lý và sử dụng, thiết bị máy móc trong khoa theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.

– Đảm bảo trật tự, vệ sinh máy móc trong khoa theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.

– Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

– Trưởng khoa, các bác sĩ, kỹ thuật viên và các nhân viên trong khoa thực hiện đúng các quy chế, các quy định của bệnh viện, của Bộ Y tế và của Nhà nước ban hành.

IV. Tổ chức nhân sự.

Hình ảnh khoa.