Phòng quản lý chất lượng

ĐD CKI. Hoàng Việt Hà

Trưởng phòng

I. Tên Phòng: Phòng Quản lý chất lượng

II. Liên hệ: Tầng 2 nhà A – Bệnh viện tâm thần trung ương 1.

III. Lịch sử phát triển:

Tiền thân của phòng là tổ quản lý chất lượng, ngày 10/3/2016 Bộ Y tế có quyết định số 820/QĐ-BYT về việc thành lập phòng quản lý chất lượng thuộc Bệnh viện Tâm thần trung ương 1.

Ngày 1/4/2016 Giám đốc bệnh viện có quyết định thành lập phòng Quản lý chất lượng.

V. Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Chức năng:

– Tham mưu, giúp việc cho giám đốc bệnh viện và hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện trong thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển theo quy định của pháp luật.

  1. Nhiệm vụ:

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

– Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong  bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

– Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

– Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

– Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

– Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

– Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng

– Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ y tế ban hành hoặc thừa nhận;

– Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ y tế ;

– Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

IV. Tổ chức nhân sự:

Cán bộ nhân viên trong phòng tổng số: 6

V. Hình ảnh tập thể phòng