Phòng điều dưỡng

 

ĐD CKI. Hoàng Việt Hà

Phụ trách phòng

I. Tên phòng: Phòng Điều dưỡng:

II. Liên hệ: Tầng 2 nhà A- Bệnh viện tâm thần trung ương 1.

III. Lịch sử hình thành:

– Năm thành lập: Năm 1991

IV. Lãnh đạo tiền nhiệm:

1. Trưởng phòng:

– ĐDTH Lưu Tiến Đạt (1991 – 2007)

– CNĐD Lê Thanh Toản (2007 – 2016)

2. Phó trưởng phòng:

– CNĐD Lê Thanh Toản (2001 – 2007)

– CNĐD Mai Thị Tâm (2007 – 2017)

3. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

– Tổng số CBVC trong phòng: 06 đồng chí, trong đó 01 CNĐD, 05 ĐD CKI.

– Điều dưỡng trưởng khối: 04 đồng chí

V. Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Chức năng:

Phòng điều dưỡng của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện là chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

  1. Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

– Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

– Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

– Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật y, hộ lý, và y công thực hiện đúng quy định, kỹ thuật chuyên môn.

-Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc, phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

– Phối hợp với phòng TCCB trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng, kỹ thuật y, hộ lý và y công.

– Phối hợp với khoa KSNK thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, KSNK trong bệnh viện.

– Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật y, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng.

– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

– Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc phân công.

VI. Thành tích đạt được:

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm: 2014 – 2015 – 2018

– Tập thể Lao động xuất sắc của Bộ Y tế năm: 2017 – 2018 – 2019

– Bằng khen Chi hội điều dưỡng của Bộ trưởng Bộ Y tế năm: 2015

Hình ảnh của phòng: