Hội đồng thẩm định, thông qua dự thảo Quy định phân cấp chăm sóc, quản lý người bệnh điều trị nội trú.

Ngày 25/1/2024, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Điều dưỡng với nội dung thẩm định thông qua dự thảo Quy định Phân cấp chăm sóc, quản lý người bệnh điều trị nội trú.

Tham dự buổi họp có BSCKII Nguyễn Tuấn Đại – Phó Giám đốc Bệnh viện, ĐDCKI Mai Huy Thông – Trưởng phòng Điều dưỡng và đầy đủ thành viên trong Hội đồng Điều dưỡng.

BSCKII Nguyễn Tuấn Đại phát biểu chỉ đạo: Cuộc họp hội đồng thẩm định lần này nhằm góp ý, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện thông qua, tiến tới tham mưu giúp Giám đốc ban hành Quy định Phân cấp chăm sóc, quản lý người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện. Đây là một trong nhiệm vụ quan trọng Bệnh viện phải thực hiện.

BSCKII. Nguyễn Tuấn Đại – Phó Giám đốc Bệnh viện, chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ông Mai Huy Thông-Trưởng phòng Điều dưỡng trình bày bản dự thảo do phòng Điều dưỡng xây dựng và bản tổng hợp các ý kiến góp ý do các đơn vị gửi về.

ĐDCKI. Mai Huy Thông – Trưởng phòng ĐD trình bày bản dự thảo.

Dự thảo Quy định phân cấp gồm 2 nội dung chính: Quy định phân cấp chăm sóc người bệnh, Quy định phân cấp quản lý người bệnh. Các thành viên trong hội đồng thẩm định cùng đưa ra các ý kiến đóng góp, bổ sung đồng thời đi tới thống nhất dự thảo như sau:

* Quy định phân cấp chăm sóc người bệnh: điều này đã được quy định đầy đủ tại Thông tư 31/2021/TT-BYT về Quy định hoạt động điều dưỡng tại Bệnh viện là một thông tư quan trọng chỉ đạo, quy định các hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh tại bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh và sự phát triển của hệ thống. Hội đồng đã thống nhất áp dụng nguyên văn bản này cho bản dự thảo.

* Quy định phân cấp quản lý người bệnh: với đặc thù là Bệnh viện chuyên khoa tâm thần, trong công tác chuyên môn của người điều dưỡng ngoài công tác chăm sóc người bệnh là trọng tâm, công tác quản lý người bệnh hết sức quan trọng, mang tính chất đặc thù của bệnh chuyên khoa tâm thần. Quy định phân cấp quản lý của bản dự thảo được đưa ra gồm có: (Quản lý cấp I; Quản lý cấp II; Quản lý cấp III)

Kết thúc cuộc họp, thống nhất các ý kiến thảo luận của thành viên tham gia, Chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng kết luận: Đồng ý thẩm định thông qua Quy định Phân cấp chăm sóc, quản lý người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, hoàn thiện quy trình và trình Giám đốc xem xét.

Các thành viên trong hội đồng tham gia đóng góp ý kiến tại buổi họp.

Viết bài: Phòng Điều dưỡng

Bài viết cùng chủ đề: