Phòng công tác xã hội

ĐDCKI : Vương Đình Khoa

Trưởng phòng

ThS.TL. Nguyễn Thị Nhanh

Phó Trưởng Phòng

I. Tên phòng: Phòng Công tác xã hội

II. Liên hệ: Tầng 2 nhà A- Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

III. Chức năng, nhiêm vụ:

1. Chức năng

Phòng Công tác xã hội thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức các hoạt động công tác xã hội để hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người bệnh và người nhà người bệnh; hỗ trợ cho nhân viên y tế trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh tại Bệnh viện và tham gia phát triển chương trình xã hội và sức khỏe trong cộng đồng.

2. Nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện, trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện;

Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh), bao gồm: Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh; Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện; Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác; Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có); Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện;

Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật: Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo; Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh; Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

Vận động tiếp nhận tài trợ: Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Hỗ trợ nhân viên y tế: Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị; Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

Đào tạo, bồi dưỡng: Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội; Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội; Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện; Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng, phối hợp với các khoa, phòng chức năng và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của lãnh đạo bệnh viện (nếu có).

Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

3. Tổ chức bộ máy

Nhân lực làm việc tại phòng Công tác xã hội được biên chế theo Đề án vị trí việc làm gồm có: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Công tác xã hội viên, Chuyên viên, Nhân viên lễ tân, hướng dẫn và nhân viên khác đáp ứng được yêu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ.

4. Mối quan hệ công tác

4.1. Với các cơ quan quản lý

Phòng Công tác xã hội hoạt động dưới sự lãnh đạo toàn diện của Giám đốc Bệnh viện, Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động.

4.2. Đối với các cơ quan và cá nhân

Phối hợp với khoa, phòng và trung tâm trong Bệnh viện để hoàn thành nhiệm vụ được giao và nâng cao chất lượng Bệnh viện.

Được hợp tác với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành y tế để thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

4.3. Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài

Được hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, các cá nhân nước ngoài trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển lĩnh vực chuyên môn theo quy định của pháp luật, báo cáo Giám đốc Bệnh viện sau mỗi hoạt động./.

Hình ảnh tập thể của phòng.