Phòng vật tư y tế

 KS. Ngô Văn Toàn

Trưởng Phòng

ThS. Ngô Thanh Chính

Phó Trưởng Phòng

I. Tên phòng: Vật tư – Thiết bị y tế

II. Sơ lược quá trình phát triển của phòng

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế được thành lập tháng 3/2002 sau khi được tách ra từ phòng Hành chính Quản trị, thời điểm đó khi thành lập phòng chỉ có 3 CBCNV. Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, phòng VT-TBYT luôn là đơn vị tham mưu trực tiếp cho Giám đốc về công tác quản lý, mua sắm và sửa chữa trang thiết bị y tế; cung ứng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao; công tác an toàn lao động… Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của phòng theo quy định của Bộ Y tế và bệnh viện.

III. Tình hình nhân lực hiện nay của phòng:

  • Tổng số: 05 CBCNV
  • Phụ trách phòng: KS. Ngô Văn Toàn

IV. Hoạt động chuyên môn của phòng:

1. Chức năng:

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, trang thiết bị y tế trong bệnh viện.

Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý, mua sắm và cung cấp các vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả. 

2. Nhiệm vụ:

Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất, y dụng cụ kế hoạch được phê duyệt.

Tổ chức đấu thầu, mua sắm và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước.

Xây dựng duy tu, an toàn bức xạ, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

Quản lý hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy y tế, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy y tế. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện.

Tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng bảo quản thiết bị y tế tại các đơn vị sử dụng. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào sổ theo dõi trang thiết bị.

Kiểm tra công tác an toàn lao động, an toàn bức xạ đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục của Nhà nước. Cấp phép an toàn bức xạ theo quy định. Kiểm định an toàn tiếp địa và trang thiết bị y tế theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Định kỳ đánh giá báo cáo tình hình quản lý và sử dụng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao trong Bệnh viện trình Giám đốc.

Định kỳ kiểm kê trang thiết bị y tế, y dụng cụ 6 tháng 1 lần trong bệnh viện trình Giám đốc.

V. Thành tích của phòng:

Giấy khen Giám đốc Bệnh viện các năm: 2014, 2015, 2019

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2016, 2018, 2019, 2020

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế các năm: 2020

VI. Hình ảnh tập thể của phòng