Phòng nghiên cứu khoa học

ThS. Trần Trung Hà

Trưởng phòng

DSCKII. Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Phó trưởng phòng

I. Tên phòng: Phòng Nghiên cứu khoa học & hợp tác quốc tê

II. Liên hệ: Tầng 1 tòa nhà D- Bệnh viện tâm thần trung ương 1.

III. Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Chức năng

Phòng quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế của trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Tâm thần trung ương I, có chức năng quản lý, đôn đốc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, làm đầu mối xây dựng kế hoạch tổ chức hợp tác quốc tế.

  1. Nhiệm vụ

      2.1. Nghiên cứu khoa học

– Xây dựng kế hoạch, quản lý, đôn đốc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong bệnh viện;

– Chủ trì nghiên cứu và tham gia nghiên cứu các đề tài các cấp với các đơn vị trong và ngoài bệnh viện theo sự phân công;

– Phối hợp với các phòng ban chức năng trong trung tâm và trong bệnh viện, xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về chuyên ngành;

– Xây dựng kế hoạch, triển khai biên soạn, in ấn sách, nội san, tài liệu chuyên khoa phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe tâm thần;

– Thực hiện thống kê lưu trữ các tài liệu nghiên cứu khoa học theo quy định.

      2.2. Hợp tác quốc tế

– Làm đầu mối xây dựng, duy trì các mối quan hệ hợp tác quốc tế với các cơ quan, tổ chức quốc tế trong nước, các nước trong khu vực và trên thế giới trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế;

– Xây dựng kế hoặc chủ động triển khai nguồn viện trợ, hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, đầu tư vật chất kỹ thuật và trang thiết bị xây dựng cơ bản của các tổ chức quốc tế trong nước và trên thế giới để phát triển chuyên môn, kỹ thuật của chuyên ngành;

– Xây dựng kế hoạch và triển khai các thủ tục pháp lý, quản lý các đoàn ra đoàn vào theo quy đinh.

     3.3. Nhiệm vụ khác

– Định kỳ báo cáo, sơ kết, tổng kết hoạt động của phòng;

– Quản lý tài sản, kinh tế theo quy định;

– Tham gia các hoạt động khác trong trung tâm của bệnh viện.

IV. Tổ chức nhân sự:

– Tổng cán bộ, nhân viên trong phòng: 6 người

– Thạc sĩ: 1

– DSCKII: 1

– Cử nhân: 3

– ĐDCKI: 1

Một số hình ảnh của phòng: