Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

CN. Nguyễn Thị Hương

Trưởng Khoa

ĐDCKI. Đỗ Thị Thu Thưởng

Phó Trưởng Khoa

 

I. Tên khoa: Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.

II. Liên hệ: Bệnh viện tâm thần trung ương 1 – Hòa Bình – Thường Tín – Hà Nội.

III.Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Chức năng.

– Tổ chức, thực hiện công tác chống nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện.

– Phối hợp với các khoa, phòng ban trong bệnh viện, tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và công tác khác của bệnh viện.

  1. Nhiệm vụ:

– Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

– Thực hiện công tác giặt là đồ vải, quần áo bệnh nhân và nhân viên trong bệnh viện.

– Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn bệnh viện.

– Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn bệnh viện.

– Kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh khoa, phòng, nhà bếp, nơi dịch vụ căng tin.

– Bảo đảm vệ sinh bệnh viện sạch đẹp.

– Kiểm tra đôn đốc các thành viên trong bệnh viện thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn, có các phòng liên quan tham gia.

– Khi kiểm tra phát hiện các cá nhân không thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn, có quyền đề nghị với giám đốc bệnh viện xử lý.

– Định kỳ báo cáo công tác của phòng, công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện trình giám đốc

– Quản lý, sử dụng thiết bị, máy móc trong khoa theo quy chế.

– Tham gia công tác đào tạo chuyên khoa, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

– Cán bộ, viên chức trong phòng thực hiện đúng các quy chế, các quy định của bệnh viện, của Bộ Y tế và của Nhà nước ban hành.

IV. Tổ chức nhân sự.

Hình ảnh của khoa.