Phòng chỉ đạo tuyến

TS.BS Cao Văn Tuân

Trưởng phòng

ThS.BS Tạ Đình Cao

Phó trưởng phòng

I. Tên phòng: Phòng chị đạo tuyển

II. Liên hệ: Nhà B- Bệnh viện tâm thần trung ương 1 – Hòa Bình – Thường Tín – Hà Nội..

III. Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Chức năng:

Phòng chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về hoạt động chỉ đạo tuyến.

      2. Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới bao gồm cả chuyển giao kỹ thuật 1816, trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện, đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới.

Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình giám đốc bệnh viện báo cáo cấp có thẩm quyền.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện triển khai các chương trình y tế về sức khỏe tâm thần.

Phối hợp với cơ quan, đoàn thể trong và ngoài ngành y tế, tổ chức thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tâm thần và phòng chống bệnh tâm thần cộng đồng.

Phối hợp với phòng Đào tạo để chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới trong phạm vi chuyên ngành.

Chủ trì thực hiện hoặc tham gia nghiên cứu khoa học.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Một số hình ảnh phòng.