Phòng đào tạo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên trung tâm : Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

 • Trụ sở làm việc: Nhà C1, trong khuôn viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội.
 • Liên hệ: E.mail: sondttu1@gmail.com; Điện thoại: 034….

2.Quá trình thành lập và phát triển:

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến được thành lập theo Quyết định số 1428/QĐ-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế, trên cơ sở sáp nhập Phòng chỉ đạo tuyến với phòng Đào tạo và Quản lý Nghiên cứu khoa học thuộc Bệnh viện.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến đã được kiện toàn về mặt tổ chức, được trang bị khá đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực. Hoạt động của Trung tâm cũng đã đi vào ổn định và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đào tạo cán bộ, chỉ đạo tuyến dưới, nghiên cứu khoa học, truyền thông và hợp tác quốc tế của Bệnh viện.

3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự:

Về tổ chức bộ máy: hiện Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến có Ban lãnh đạo (gồm 01 cán bộ Phụ trách Trung tâm) và 04 đơn vị trực thuộc gồm: Văn phòng Trung tâm; phòng Đào tạo; phòng Chỉ đạo tuyến và phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.

 Về nhân sự: tổng số cán bộ, viên chức, người lao động là 20 người, trong đó có 03 tiến sĩ, 05 thạc sĩ hoặc BSCKI, 06 cán bộ có trình độ đại học, còn lại là các cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp.

4 . Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Bệnh viện quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, đào tạo kỹ năng, chuyển giao kỹ thuật và các đối tượng có nhu cầu; làm đầu mối quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện; chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới về chuyên ngành tâm thần trong khu vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Nhiệm vụ:

+ Đào tạo cán bộ:

 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo với các loại hình đào tạo: Bác sĩ Chuyên khoa Tâm thần cơ bản, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, bác sĩ chuyên khoa 2, điều dưỡng chuyên khoa và các loại hình đào tạo khác theo chuyên khoa khi được cấp có thẩm quyền cho phép và theo đúng quy định của pháp luật.
 • Đào tạo liên tục và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho cán bộ, công chức, viên chức trong Bệnh viện, Trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu.
 • Là đầu mối tham giao đào tạo và quản lý học viên, sinh viên và học sinh của các cơ sở đào tạo Y Dược trong và ngoài nước đến nghiên cứu, học tập và trao đổi chuyên môn tại Bệnh viện.

+ Nghiên cứu khoa học:

 • Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học để phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo lĩnh vực chuyên môn theo quy định.
 • Chủ trì, tham gia các công trình nghiên cứu khoa học các cấp theo sự phân công.
 • Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.
 • Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp trong nước và nước ngoài đáp ứng yêu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật.

+ Chỉ đạo tuyến:

 • Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến dưới.
 • Theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn trong khu vực được phân công.
 • Tham gia hỗ trợ tuyến trước tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế liên quan.
 • Là đầu mối triển khai Quyết định số 1816/2008/QĐ-BYT ngày 26/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”.
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ, viên chức chuyên môn của Bệnh viện để hỗ trợ về chuyên ngành cho tuyến dưới trong khu vực Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 được phân công.

+ Truyền thông giáo dục sức khỏe:

 • Thực hiện truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống tai nạn lao động, sinh hoạt theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.
 • Tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, bệnh dịch theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

+ Hợp tác quốc tế:

 • Chủ động khai thác nguồn viện trợ, đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ chức, cá nhân nước ngoài…
 • Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển các dự án liên quan đến lĩnh vực và ứng dụng công nghệ phục vụ cho hoạt động chuyên môn.
 • Xây dựng báo cáo Giám đốc Bệnh viện: Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; cử cán bộ Trung tâm đi học, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia, giảng viên, học viên và người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị theo quy định.

II. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRUNG TÂM

 PHÒNG ĐÀO TẠO

 1. Tổ chức nhân sự:

Phòng Đào tạo hiện có 07 cán bộ viên chức. Trong đó có 06 thành viên chuyên trách, 01 thành viên kiêm nhiệm, bao gồm:

 • 01 Trưởng phòng có trình độ tiến sĩ.
 • 01 Phó trưởng phòng là bác sĩ CKI
 • 02 cử nhân điều dưỡng
 • 01 cử nhân y khoa
 • 02 viên chức cao đẳng.

TS. Quản Trường Sơn

Trưởng phòng Đào tạo

2. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo với các loại hình đào tạo: Bác sĩ Chuyên khoa Tâm thần cơ bản, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, bác sĩ chuyên khoa 2, điều dưỡng chuyên khoa và các loại hình đào tạo khác theo chuyên khoa khi được cấp có thẩm quyền cho phép và theo đúng quy định của pháp luật.
 • Đào tạo liên tục và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho cán bộ, công chức, viên chức trong Bệnh viện, Trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu.
 • Là đầu mối tham giao đào tạo và quản lý học viên, sinh viên và học sinh của các cơ sở đào tạo Y Dược trong và ngoài nước đến nghiên cứu, học tập và trao đổi chuyên môn tại Bệnh viện.
 • Là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, quản lý mọi đối tượng học sinh, sinh viên, cán bộ đến học, thực tập tại Bệnh viện.
 • Cập nhật và xây dựng các khung chương trình đào tạo cho từng nội dung phù hợp với thời gian đào tạo theo đúng quy định.
 • Phối hợp tổ chức biên soạn in ấn và phát hành các tài liệu giảng dạy cho các chương trình đào tạo của Bệnh viện.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bệnh viện và Bộ Y tế.

3. Phòng Đào tạo là đơn vị đầu mối, tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế.

3.1. Bệnh viện TTTW1 là cơ sở đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Hiện nay, Bệnh viện TTTW1 là cơ sở thực hành cho sinh viên y khoa, sinh viên dược học, sinh viên ngành điều dưỡng đa khoa, học viên CKI, CKII, thạc sỹ, nghiên cứu sinh chuyên ngành tâm thần.

Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 hiện là cơ sở thực hành chính của 06 cơ sở đào tạo, gồm: Đại học Y Hà Nội; Đại học Điều dưỡng Nam Định; Đại học Y Dược – Đại học QGHN; Học viện Y học cổ truyền; Đại học Y Dược Hải Phòng; Đại học Phenika.

Nội dung, chương trình đào tạo thực hành, danh sách các khoa, phòng và các giảng viên tham gia đào tạo thực hành được thông báo công khai tại Bản công bố Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, chi tiết tại địa chỉ: http://asttmoh.vn/wp-content/uploads/2018/04/ND-111_BV-Tam-than-TW-I.pdf

3.2. Bệnh viện TTTW1 là cơ sở đào tạo liên tục cho đội ngũ cán bộ y tế về chuyên khoa tâm thần.

Theo Quyết định 492/QĐ-BYT về việc cấp mã chứng nhận đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế: Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 có mã ĐTLT là: B50.

Hiện Bệnh viện TTTWI đã xây dựng và thẩm định được hàng chục chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về chuyên khoa tâm thần, đồng thời liên tục xây dựng các chương trình đào tạo mới, định kỳ chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung cho các chương trình, tài liệu đang lưu hành theo đúng quy định.

Hàng năm, Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 tổ chức từ 5-10 khóa đào tạo liên tục về chuyên ngành tâm thần cho cán bộ y tế các tuyến, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho chuyên khoa tâm thần.

Tập thể phòng Đào tạo