Một trường hợp xử lý cấp cứu trong tâm thần ở tuyến cơ sở . TS Nguyễn Văn Thống.