Phát hiện và can thiệp 1 trường hợp trầm cảm nặng có loạn thần. TS Nguyễn Văn Thống