Trầm cảm nặng, có ý tưởng và hành vi tự sát . ThS Đoàn Hữu Nhân