Giáo dục tâm lý cho người bệnh, gia đình và cộng đồng ThSTL Nguyễn Thị Nhanh – BVTTTW1