Bệnh Động kinh – ThS.BSCKII Tô Xuân Lân – Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2