Công điện về việc triển khai công tác y tế ứng phó với bão và mưa lớn

document (1)