Báo cáo phân loại người bệnh nội trú theo ICD -10 năm 2022.

Phân loại người bệnh nội trú 2022

Bài viết cùng chủ đề: