Thứ ba, 22/08/2017

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Tìm kiếm

Liên kết Website

Bài được xem nhiều nhất

Lịch sử hình thành...

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tâm thần....

CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN...

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện....

BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT (Schizophrenia)...

Quảng cáo

Mời quảng cáo trên Website

 
 

Thứ hai, 12/11/2007 - 09:13" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Báo cáo ca lâm sàng do nghiện game
 

Báo cáo ca bệnh của Bác sĩ Nguyễn Thị Hương Xuân...

B¸o c¸o ca bÖnh

 

Hä tªn bÖnh nh©n: lý diÖu k.Giíi tÝnh:nam


D
©n téc: Nïng


S
inh n¨m: 1991

NghÒ nghÞªp: häc sinhVµo viÖn: 25/07/2006

Lý do vµo viÖn: ¨n kÐm, kh«ng nãi, buån rÇu, ñ rò


BÖnh sö:

BÖnh nh©n lµ con trai duy nhÊt trong gia ®×nh, tõ nhá khoÎ m¹nh, häc hÕt líp 9, lµ häc sinh giái. Tõ 4 th¸ng nay bÖnh nh©n cã biÓu hiÖn hay ®i ch¬i®iÖn tö, ngåi ch¬i tõ chiÒu ®Õn 12h ®ªm míi vÒ. BÖnh nh©n vÒ nhµ ngñ ®Õn 12h tr­a h«m sau. NÕu gia ®×nh kh«ng cho ®i ch¬i bÖnh nh©n trë nªn ñ rò, buån rÇu, hái kh«ng nãi, gäi kh«ng thư­­a. BÖnh nÆng dÇn lªn, hÇu nh­ư kh«ng nãi c¶ ngµy, ai hái còng kh«ng nãi, ¨n rÊt Ýt, cã lóc chØ ¨n mú t«m, ®i l¹i chËm ch¹p run rÈy nh­ưng khi ngåi vµo m¸y tÝnh ch¬i®iÖn tö th× bÖnh nh©n trë nªn nhanh nhÑn ho¹t b¸t. ThÊy vËy gia ®×nh xin vµo viÖn ®iÒu trÞ


TiÒn sö:

B¶n th©n: bÖnh nh©n lµ con 3/3, trªn bÖnh nh©n lµ 2 chÞ g¸i. TiÒn sö s¶n khoa vµ ph¸t triÓn b×nh thư­êng, tÝnh nÕt bư­íng bØnh.

Gia ®×nh: kh«ng cã ai bÞ bÖnh thÇn kinh t©m thÇn


Kh¸m bÖnh:

-ThÇn kinh- néi khoa: kh«ng cã g× ®Æc biÖt.

-T©m thÇn:

+BiÓu hiÖn chung: bÖnh nh©n tØnh t¸o, ¨n mÆc gän gµng s¹ch sÏ, hái kh«ng nãi. Mãng tay ®Ó rÊt dµi.

+ T×nh c¶m, c¶m xóc: trÇm buån , khÝ s¾c gi¶m, ngåi cói mÆt nh×n xuèng.

+ Tri gi¸c: kh«ng thÊy rèi lo¹n tri gi¸c.

+ Tư­ duy: * H×nh thøc: BN im lÆng hoµn toµn

*Néi dung: kh«ng thÊy cã rèi lo¹n t­ duy

+Hµnh vi t¸c phong: BN mÖt mái, chËm ch¹p, lê ®ê. Nh­ưng khi ®ư­a BN ngåi vµo bµn m¸y tÝnh, BN trë nªn rÊt nhanh nhÑn trong viÖc sö dông bµn phÝm vµ con chuét, như­ng khi kh«ng t×m thÊy chư­¬ng tr×nh BN cÇn, BN l¹i trë nªn ñ rò, tay bu«ng thâng vµ ®øng dËy bá ®i.

 

+ TrÝ nhí-trÝ n¨ng: BN kh«ng hîp t¸c th¨m kh¸m

+ Chó ý: BN kh«ng tËp trung.

+ C¸c xÐt nghiÖm cËn l©m sµng ®· lµm:

        *BECK: α =25. (biÓu hiÖn trÇm c¶m võa).

        *ZUNG: tØ lÖ 52%( cã biÓu hiÖn lo ©u).

        *CTM: HC: 4,3 T/ l

         HST: 130g/l

         BC: 5,4G/l (TT: 0,58; LP: 0,40: A: 0,02)

        *Sinh hãa m¸u: Creatinin: 98 μmol/l

        Ure: 3,0 mmol/l

         Glucoza: 4,7mmol/l

         SGOT: 15,6 U/l

         SGPT: 14,5 U/l


ChÈn ®o¸n
: TrÇm c¶m giai ®o¹n võa (F 32.1)


§iÒu trÞ:-
LiÖu ph¸p t©m lý:

+ LiÖu ph¸p t©m lý c¸ nh©n: gi¶i thÝch hîp lý

Ên t­ưîng ban ®Çu: BN kh«ng nãi, chØ cói mÆt, ®¸p l¹i c©u hái b»ng hµnh vi gËt vµ l¾c ®Çu, tiÕp xóc víi BN rÊt h¹n chÕ.

+ LiÖu ph¸p nhãm: BN sinh ho¹t ®­ưîc 5 buæi.

·Buæi ®Çu tiªn BN tham gia cßn dÌ dÆt, kh«ng cã ý kiÕn như­ng cã ý thøc l¾ng nghe.

·§Õn buæi thø 4-thø 5: BN ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu vµ kh«ng cßn cói mÆt. BN tham gia sinh ho¹t cã ý kiÕn tèt, ®óng vµ phï hîp víi chñ ®Ò, ch©n tay ®ì run.

- Ho¸ d­ưîc:

+ Chèng trÇm c¶m b»ng: Amitriptylin 25mg x 2 viªn (uèng 20h)

+ Arcatamin 200 mg x1 viªn (uèng 10h).

Sau 21 ngµy ®iÒu trÞ, BN ¨n ngñ tèt, c¶m xóc-hµnh vi c¶i thiÖn nhiÒu. BN tù ch¨m sãc ®ư­îc b¶n th©n vµ ®· chó ý vÖ sinh c¸ nh©n. BN ®­ưîc ra viÖn ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 2006. HiÖn nay ®· trë l¹i häc tËp vµ sinh ho¹t b×nh thư­êng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hương Xuân

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

  Xem tiếp >>

  Tiêu điểm

    Thông tin tóm tắt luận văn chuyên khoa 2
  THÔNG TIN TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ
    BÁO CÁO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2007 - 2012
    Tin tức Tiếp» 
  Lớp tập huấn “Liệu pháp hành vi cảm xúc hợp lý - REBT”
  Hội nghị Khoa học Bệnh viện năm 2012
  Thông qua tên các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012
   
    Các đề tài khoa học Tiếp» 
  Thông tin tóm tắt luận văn chuyên khoa 2
  Tóm tắt luận án tiến sĩ tâm lý lâm sàng
  THÔNG TIN TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ
   
  Dành cho Quảng cáo

  ® BẢN QUYỀN THUỘC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG I
  Điện thoại : 04.33853227 - 04.33850050 - 04.33852902 - 04.33850589 - 04.33853534; Fax : 04.33853190
  Email :
  bvtttw1@yahoo.com.vn : Website : http://www.bvtttw1.gov.vn

  (Sử dụng phần mềm quản lý nội dung Website (CMS) của NtSoft Jsc)