Triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 63/KH-QLCL, ngày 25/03/2022 bệnh viện Tâm thần trung ương 1 tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2022. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Bệnh viện và các thành viên trong Hội đồng, Mạng lưới Quản lý chất lượng.

TS.BS Nguyễn Mạnh Phát – PGĐ – Phó chủ tịch Hội đồng QLCL Bệnh viện chủ trì cuộc họp.

Thay mặt Phòng quản lý chất lượng, CN.Mai Huy Thông – PTP QLCL báo cáo kết quả hoạt động của năm 2021 và trình bày kế hoạch cải tiến, tham mưu giúp Giám đốc và Hội đồng, Mạng lưới QLCL lưa chọn những Tiêu chí cải tiến năm 2022.

CN. Mai Huy Thông – Phòng Quản lý chất lượng báo cáo trước cuộc họp

Qua cuộc họp Hội đồng QLCL Bệnh viện, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, phân công cụ thể từng Tiêu chí cải tiến, các đơn vị khẩn trương triển khai kế hoạch cải tiến, phấn đấu nâng điểm trung bình của Bệnh viện lên 3,80.

                                                                                             Phòng QLCL

Bài viết cùng chủ đề: