Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Ngày 07/01/202, Hội đồng khoa học đã nghiệm thu báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu cấp cơ sở trong lĩnh vực tài chính:

“Phân tích hiệu quả thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 năm 2019-2020”

Do Cử nhân Lê Đức Khiêm làm chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu phòng tài chính kế toán thực hiện.

Kết quả nghiên cứu cho thấy:

Chi tiêu nội bộ tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 trong các năm 2019-2020 đã đảm bảo đúng quy định pháp luật, các mục chi rõ ràng.

Hội đồng kiến nghị:

Nên xây dựng kế hoạch chi tiêu sớm từ đầu năm cho tất cả các mục hoạt động của bệnh viện, trong đó có cả mục nghiên cứu khoa học để có cơ sở và khuyến khích hoạt động này.                                                                        Ảnh 1: Chủ nhiệm đề tài CN Lê Đức Khiêm báo cáo kết

Ảnh 2: Nhóm nghiên cứu và hội đồng

Bài viết cùng chủ đề: