Mời cung cấp: Túi ni lông và túi giặt.

thong bao hcqt1