Hướng dẫn và nhập dữ liệu lên cở sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức, viên chức.

Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; Công văn số 5829/BYT-TCCB ngày 14/09/2023 của Bộ Y tế về việc nhập dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức, viên chức.

Ngày 20/09/2023 Bệnh viện đã xây dựng Kế hoạch số 409/KH-BV về việc hướng dẫn nhập dữ liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ CCVC và giao cho phòng Tổ chức cán bộ làm đầu mối thực hiện.

Sáng ngày 22/09/2023 tại phòng giao ban cấp II, phòng Tổ chức cán bộ đã thực hiện việc hướng dẫn cho viên chức là đầu mối các đơn vị khoa, phòng Trung tâm.

Một số hình ảnh

Ths. Đặng Văn Thống, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu khai mạc.

Nguyễn Xuân Bách, Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ hướng dẫn việc kê khai.

        Các đơn vị khoa, phòng, Trung tâm đang thực hiện cập nhật theo hướng dẫn.

Nguồn bài viết: Phòng Tổ chức Cán bộ

Bài viết cùng chủ đề: