Thông báo mời cung cấp thiết bị công nghệ thông tin.

thông báo cntt