Thông báo mời báo giá vật tư, công cụ, dụng cụ.

TBMBGVTCC