Mời báo giá: Lắp đặt, sửa chữa điều không khí tại một số khoa phòng của bệnh viện.

thông báo 1 hcqt