Họp Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về việc triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2024.

Sáng ngày 12/03/2024, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tổ chức họp Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về việc triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2024. TS.BS Nguyễn Mạnh Phát – Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện chủ trì hội nghị. Đến dự còn có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Bệnh viện cùng các đồng chí trong Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện, đại diện các khoa/phòng phụ trách điểm tiêu chí Bệnh viện.

Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện.

Phát biểu chỉ đạo, TS: Nguyễn Mạnh Phát –  Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện nhấn mạnh công tác cải tiến Chất lượng bệnh viện là hoạt động thường xuyên của bệnh viện để xây dựng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Hàng năm bệnh viện đã thành lập đoàn tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và báo cáo kết quả lên website của Bộ Y tế. Theo kết quả đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2023, phòng Quản lý chất lượng rà soát những mặt đã đạt và chưa đạt, cùng một số nội dung Bệnh viện có thể tiến tới thực hiện trong năm 2024. Đưa ra ( dự thảo) Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện với những mục tiêu và nội dung cụ thể cần triển khai trong thời gian tới. Trong cuộc họp Hội đồng đề xuất ý kiến đóng góp đặc biệt ưu tiên khắc phục những vấn đề còn tồn tại để nâng cao chất lượng  bệnh viện với mục tiêu cuối cùng là chất lượng khám chữa bệnh ngày một nâng cao, mang đến sự hài lòng cho người bệnh.

TS: Nguyễn Mạnh Phát –  Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, phòng Quản lý chất lượng cũng đã trình bày nội dung ( dự thảo) Kế hoạch triển khai cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2023 với các mục tiêu cụ thể, đồng thời đại diện các khoa/phòng phụ trách điểm tiêu chí đã báo cáo công tác chuẩn bị thực hiện cải tiến nâng điểm. Các đồng chí trong Ban lãnh đạo Bệnh viện, Hội đồng Quản lý chất lượng cùng đưa ra các ý kiến đóng góp, bổ sung; đồng thời thống nhất kế hoạch triển khai công tác cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2024.

ĐDCKI. Hoàng Việt Hà PTP.QLCL Báo cáo kế hoạch cải tiến chất lượng.

Kết thúc hội nghị, thay mặt Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện, TS: Nguyễn Mạnh Phát –  Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện đã có ý kiến chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bám sát Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện để triển khai thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả, dự kiến thời gian hoàn thành, đồng thời theo dõi và báo cáo lại Hội đồng trong lần họp tới.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Các thành viên Hội đồng tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến tại buổi họp.

Viết bài: Vương Giang – Phòng Quản lý Chất lượng

Bài viết cùng chủ đề: