Báo cáo
Phân loại người bệnh nội trú theo ICD-10 (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) (27/3/2018)

Phòng Kế hoạch tổng hợp
-----------------------------------------------------------------