Thông báo
Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập. (18/4/2018)

      Ban hành mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Tập tin đính kèm.
MAU KE KHAI TAI SAN.doc

Ban biên tập