Thông báo
Hội đồng thi đua khen thưởng của Bệnh viện. (3/1/2018)

- Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Bệnh viện công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng các danh hiệu Nhà nước như sau:Ban biên tập