Báo cáo phân loại người bệnh điều trị nội trú theo ICD năm 2016 (24/4/2017)

                                               Phòng Kế hoạch Tổng hợp