Quyết định: (5/11/2015)

     Ban hành mẫu phiếu đề xuất và khảo sát nhu cầu mua sắm vật tư, hàng hóa và sửa chữa nhỏ thường xuyên.Ban biên tập