THÔNG BÁO
Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng năm 2012 (13/2/2018)

       

          Để có số liệu giao chỉ tiêu và phân bổ kinh phí của Dự án Bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng năm 2012, đồng thời bảo vệ kế hoạch Dự án giai đoạn 2012 - 2015 và Quy hoạch mạng lưới chăm sóc sức khoẻ Tâm thần cộng động từ tuyến Trung ương đến tuyến xã, Ban Điều hành Dự án đề nghị các đơn vị khẩn trương cung cấp thông tin theo biểu mẫu kèm theo. Thông tin xin gửi theo đường bưu điện về Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, xã Hoà Bình - huyện Thường Tín - TP Hà Nội, đồng thời gửi qua email theo địa chỉ bvtttw1@yahoo.com.vn hoặc chidaotuyentw@yahoo.com Các đơn vị có thể download biểu mẫu dưới đây.

Mau Bao cao chi dao tuyen nam 2012.doc                                       
                                             TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

                                                        GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 

 

                                                               LA ĐỨC CƯƠNG


Phòng Chỉ đạo tuyến