Thứ ba, 19/06/2018

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Lời dẫn:Mời bạn cho ý kiến về vấn đề: Kế hoạch - Thực hiện kê khai và công khai Bản kê khai tài sản của cán bộ, viên chức.

Ý kiến của bạn
Họ và tên
Email
Địa chỉ
Nội dung kiểu gõ: OFF Telex VNI VIQR


Kế hoạch - Thực hiện kê khai và công khai Bản kê khai tài sản của cán bộ, viên chức.

 

  

      Thực hiện Nghị định số: 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số: 08/2013/TT-TTC ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản thu nhập; Kế hoạch số 100/KH-BYT ngày 21/02/2014 của Bộ trưởng Y tế về việc thực hiện kê khai và công khai Bản kê khai tài sản thu nhập của cán bộ viên chức năm 2013.

      Bệnh viện xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập kèm bản hướng dẫn kê khai. Các cá nhân, tập thể có thể download trực tiếp mẫu tại đây ; MAU BAN KE KHAI TAI SAN NAM 2014.doc 

- Đối tượng kê khai: Các đồng chí lãnh đạo bệnh viện, Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng phó khoa, phòng.
- Phòng Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm lập danh sách kê khai trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.