Thứ hai, 21/09/2020

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Tìm kiếm

Liên kết Website

Bài được xem nhiều nhất

Lịch sử hình thành...

CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN...

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tâm thần....

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện....

HYSTERIA VÀ RỐI LOẠN PHÂN LY...

Quảng cáo

Mời quảng cáo trên Website

 
 

Thứ sáu, 23/03/2012 - 10:25" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Thông báo tuyển sinh Bác sỹ chuyên khoa cấp 1, chuyên ngành tâm thần.
 

  

     Bé y tÕ                        céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

nh viÖn tt TW1                          §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

         Sè 65/CV-BV

V/v th«ng b¸o tuyÓn sinh BSCKI

                               THÔNG BÁO TUYỂN SINH
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH TÂM THẦN

 

KÝnh göi:

-Các Sở Y tế;

-Các trường Đại học Y, Cao đẳng Y, Trung cấp Y;

-Các Bệnh viện tâm thần, Trạm tâm thần, Trung tâm PCBXH tuyến Tỉnh, Huyện;

-Các cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần.

 

- C¨n cø Quy chÕ ®µo t¹o bác sĩ chuyên khoa cấp I hiÖn hµnh cña Bé Y tÕ;

- C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 764/Q§-BYT ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2012 cña Bé Y tÕ vÒ viÖc giao nhiÖm vô thÝ ®iÓm ®µo t¹o B¸c sÜ chuyªn khoa cÊp I, B¸c sÜ chuyªn khoa cÊp II chuyªn ngµnh t©m thÇn cho BÖnh viÖn t©m thÇn Trung ­ư¬ng I;

- Căn cứ chỉ tiêu đào tạo BSCKI năm 2012 Bộ Y tế giao cho Bệnh viện TTTWI kèm theo Công văn số 1595/BYT-K2ĐT ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Bộ Y tế.

BÖnh viÖn t©m thÇn Trung ư­¬ng 1 xin th«ng b¸o néi dung vµ kÕ ho¹ch tuyÓn sinh ®µo t¹o b¸c sÜ chuyªn khoa cÊp I chuyªn ngµnh t©m thÇn khóa I năm 2012 víi nh÷ng néi dung nh­ư sau:

 

1.ChØ tiªu tuyÓn sinh:15 Häc viªn.

2.H×nh thøc vµ thêi gian ®µo t¹o:

-H×nh thøc ®µo t¹o: tËp trung

-Thêi gian ®µo t¹o: 2 n¨m liªn tôc

3.§iÒu kiÖn dù tuyển

-Cã b»ng tèt nghiÖp đại học y;

-Cã thêi gian c«ng t¸c trong chuyªn ngµnh tõ 1 n¨m (đủ 12 tháng) trë lªn;

-Tuổi đời không quá 45 đối với nữ và không quá 50 đối với nam;

-ThÝ sinh dù thi tuyÓn ph¶i cã lý lÞch b¶n th©n râ rµng, hiÖn kh«ng bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù;

-Đ­îc ®¬n vÞ, c¬ quan chñ qu¶n ®ång ý cho dù thi;

-Cã ®ñ søc khoÎ häc tËp.

4.M«n thi tuyÓn (02 môn - theo chương trình ở bậc đại học)

+M«n c¬ së: Sinh lý học

+M«n chuyªn ngµnh:Tâm thần học

5.H×nh thøc thi: Thi viÕt, thêi gian 120 phót.

6.Hå s¬ dù thi bao gåm:

1.§¬n xin dù thi (theo mÉu);

2.S¬ yÕu lý lÞch cã x¸c nhËn cña ®Þa ph­¬ng hoÆc cña c¬ quan göi dù thi;

3.GiÊy chøng nhËn søc khoÎ;

4.V¨n b»ng: B¶n sao b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc y có công chứng;

5.QuyÕt ®Þnh hoÆc c«ng v¨n cña c¬ quan göi ®i dù thi;

6.Giấy xác nhận thời gian công tác trong chuyên ngành tâm thầncủa cơ quan (đối với thí sinh chưa có Chứng chỉ CKĐH tâm thần);

7.4 ¶nh ch©n dung (kÝch th­íc 3x4cm);

8.4 phong b× th­ cã d¸n tem vµ ghi râ ®Þa chØ liªn hÖ (hai phong b× ghi tªn, ®Þa chØ c¬ quan, hai phong b× ghi tªn vµ ®Þa chØ nhµ riªng).

7.LÖ phÝ «n tËp vµ tæ chøc thi tuyÓn

-LÖ phÝ hå s¬: 100.000 ®ång (mét tr¨m ngh×n ®ång)/01 ̀ sơ;

-LÖ phÝ «n tËp: 300.000 ®ång (ba tr¨m ngh×n ®ång)/01 m«n thi;

-LÖ phÝ thi tuyÓn: 200.000 ®ång (hai tr¨m ngh×n ®ång)/01 m«n thi;

-LÖ phÝ nép mét lÇn khi nép hå s¬.

8.Thêi gian, địa điểm nhËn hå s¬, «n tËp dù kho¸ vµ tæ chøc thi tuyÓn

-NhËn hå s¬ dự tuyển tại Phòng Đào tạo - Bệnh viện TTTWI tõ ngµy 23/3/2012 đến ngày 23/4/2012;

-̣p trung nghe phổ biến kế hoạch ôn tập và tổ chức thi tyển: ngày 23/4/2012;

-Ôn tËp dù kho¸ tõ ngµy 24/4 ®Õn ngày 23/5/2012;

-TËp trung phæ biÕn quy chÕ thi: 24/5/2012 (tại Bệnh viện TTTWI)

-Thi tuyÓn dù kiÕn ngµy 26/5/2012.

Đề nghị các cơ quan thông báo rộng rãi nội dung Thông báo tuyển sinh của Bệnh viện TTTWI tới các đơn vị trực thuộc để các cán bộ có đủ điều kiện và có nguyện vọng kịp thời làm các thủ tục dự thi tuyển.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tạo – Bệnh viện TTTWI: ĐT: 04338533534 – số máy lẻ: 365; DĐ:0987571930; E-mail: sondttu1@gmail.com

Hà Nội, ngày 23 thang 3 năm 2012

KT. Gi¸m ®èc bÖnh viÖn

                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

N¬i nhËn:

-Như kính gửi;

-̣ Y tế để báo cáo;

-L­ưu: VT; Phßng §µo t¹o.

 

                                                                    
                                                                             Trịnh Văn Minh

Mau don xin du tuyen.doc

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

  Xem tiếp >>

  Tiêu điểm

    Mở lớp Điều dưỡng Chuyên khoa tâm thần khóa 20 năm 2020
  Mở lớp đào tạo chuyên khoa tâm thần cơ bản khóa 46 năm 2020.
    Thông báo kế hoạch đào tạo
  Mở lớp chuyên khoa định hướng tâm thần khóa 45 năm 2019
    Kế hoạch mở các lớp đào tạo liên tục cho Cán bộ y tế về chuyên khoa tâm thần.
  Mở lớp đào tạo "Điều dưỡng chuyên khoa Tâm thần khoá 17 năm 2017".
    Kế hoạch Tiếp» 
  Mở lớp Điều dưỡng Chuyên khoa tâm thần khóa 20 năm 2020
  Mở lớp đào tạo chuyên khoa tâm thần cơ bản khóa 46 năm 2020.
  Thông báo kế hoạch đào tạo
   
    Đào tạo liên tuc Tiếp» 
  Thông báo mở lớp Điều dưỡng chuyên khoa Tâm thần khóa 18 năm 2018.
  Lễ khai giảng lớp CKĐH tâm thần khóa 39 – 2014
  Mở lớp Điều dưỡng chuyên khoa tâm thần khóa 12
   
    Đào tạo sau Đại hoc Tiếp» 
  DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I
  Danh sách công nhận tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Tâm thần khoá 2012 - 2014 của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1
  Quyết định công nhận tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Tâm thần, khoa 2012 - 2014
   
  Dành cho Quảng cáo

  ® BẢN QUYỀN THUỘC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG I
  Điện thoại : 04.33853227 - 04.33850050 - 04.33852902 - 04.33850589 - 04.33853534; Fax : 04.33853190
  Email :
  bvtttw1@yahoo.com.vn : Website : http://www.bvtttw1.gov.vn

  (Sử dụng phần mềm quản lý nội dung Website (CMS) của NtSoft Jsc)