Thứ ba, 21/05/2019

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Tìm kiếm

Liên kết Website

Bài được xem nhiều nhất

Lịch sử hình thành...

CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN...

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tâm thần....

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện....

HYSTERIA VÀ RỐI LOẠN PHÂN LY...

Quảng cáo

Mời quảng cáo trên Website

 
 


Page for print!    Send to friend ->

Tổ chức nhân sự bệnh viện
 

 

so do


1/ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

2/ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

2.1. Phòng TCCB:

a/ Nhân sự: 05 người

-  Trưởng phòng: BSCKII. Dương Duy Đặng (ảnh)

     -   Phó trưởng phòng: CN. Đặng Văn Thống

     -Tổng số: 05

b/ Chức năng:

-      Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

-       Phối hợp với các khoa, phòng trong bệnh viện tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác khác của bệnh viện khi được giao.

2.2. Phòng KHTH:

a/ Nhân sự:

-         Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Mạnh Phát

-         Phó trưởng phòng: 

Tổng số cán bộ viên chức: 07 người.

b/ Chức năng:

-    Lập kế hoạch hoạt động của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của các đơn vị.

-    Tổ chức theo dõi đôn đốc đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các qui chế bệnh viện.

-    Phối hợp với các khoa phòng trong bệnh viện tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến và công tác khác của bệnh viện.

2.3. Phòng TCKT:

a/ Nhân sự:

-         Trưởng phòng : CN. Lê Đức Khiêm

-         Phó trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Tin

Tổng số: 12 người

b/ Chức năng, nhiệm vụ:

-   Tổ chức thực hiện toàn bộ tài chính kế toán của bệnh viện theo qui định của nhà nước.

-   Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.

-   Tổ chức công tác kế toán bệnh viện theo đúng qui định hiện hành.

-   Quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo qui định, phối hợp với các khoa phòng trong bệnh viện, tham gia các chương trình, dự án, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo.

2.4. Phòng HCQT:

a/ Nhân sự:

-         Trưởng phòng: Kỹ sư. Lê Như Kim

-         Phó trưởng phòng: Kỹ sư. Lê Anh Sơn.

-         Phó trưởng phòng: ThS. Đinh Quang Thùy
     -Tổng số: ..... người

b/ Chức năng, nhiệm vụ:

* Tổ chức triển khai toàn bộ công tác tổ chức hành chính quản trị trong bệnh viện:

-   Lập kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong toàn bệnh viện, xây dựng các đề án cải tạo nâng cấp bệnh viện theo qui hoạch.

-   Tổ chức thực hiện sửa chữa, duy tu cơ sở nhà cửa, máy móc thông dụng của bệnh viện theo kế hoạch.

-   Tổ chức tốt công tác hậu cần phục vụ hoạt động của bệnh viện như: phương tiện vận tải, điện nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự...

-    Phối hợp với các khoa, phòng, ban trong công tác đào tạo nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến và phòng chống dịch bệnh.

2.5. Phòng Vật tư thiết bị y tế.

a/ Nhân sự:

-         Trưởng phòng: ThS. Lê Ngọc Tú

-         Phó trưởng phòng: 

Tổng số: 06 người.

b/ Chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức, triển khai toàn bộ công tác vật tư, thiết bị y tế trong bệnh viện:

-         Lập dự trù mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản thiết bị y tế trong toàn bệnh viện, trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện.

-         Cung ứng đầy đủ thiết bi y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

-         Duy tu, bảo dưỡng thiết bị kịp thời.

-         Lập hồ sơ, lý lịch các máy móc thiết bị y tế, xây dựng qui định vận hành và bảo quản sử dụng máy.

-         Tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, thanh lý tài sản theo qui định

-         Kiểm tra công tác an toàn, bảo hộ lao động theo qui định .

2.6. Phòng Điều dưỡng:

a/ Nhân sự:

-         Trưởng phòng: CN Mai Thị Tâm

-         Phó trưởng phòng: ĐDCK1 Hoàng Việt Hà

-         Tổng số: 06 người.

b/ Chức năng nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện trong bệnh viện:

Lập kế hoạch điều dưỡng chăm sóc toàn diện người bệnh của bệnh viện. Hướng dẫn các khoa lâm sàng xây dựng và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện tại các khoa, đôn đốc kiểm tra công tác của các điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và hộ lý, thực hiện đúng kỹ thuật chuyên môn.

Kiểm tra và thực hiện tốt công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Đào tạo, hướng dẫn điều dưỡng và kỹ thuật viên để nâng cao kỹ năng chăm sóc phục vụ người bệnh.

-  Tham gia công tác chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, phòng chống dịch bệnh.

2.7. Phòng Chỉ đạo tuyến:

a/ Nhân sự:

-         Trưởng phòng: TS. Cao Văn Tuân

-         Phó trưởng phòng:

-Tổng số: 05 người

b/ Chức năng, nhiệm vụ:

-  Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện.

-  Triển khai thực hiện dự án chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng thuộc trương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

-  Phối hợp với các khoa phòng tổ chức công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác khác khi được bệnh viện giao.

2.8. Phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác Quốc tế.

a/ Nhân sự:

-         Trưởng phòng: ThS. Trần Trung Hà

-         Tổng số: 05

b/ Chức năng nhiệm vụ:

-    Tổ chức, quản lý các hoạt động về nghiên cứu khoa học trong bệnh viện.

-    Tổ chức biên soạn và in ấn các tài liệu phục vụ cho đào tạo và tuyên truyền của bệnh viện.

2.9. Phòng Đào tạo

a/ Nhân sự:

-Trưởng phòng: TS. Quản Trường Sơn

-Phó trưởng phòng:

-Tổng số: 05

b/ Chức năng nhiệm vụ:

      -  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo cán bộ chuyên khoa cho tuyến dưới và của bệnh viện (BSCKI, Chuyên khoa định hướng).

2.10 Phòng Quản lý chất lượng
a/ Nhân sự:

    - Trưởng phòng: CN. Lê Thanh Toản
    - Phó trưởng phòng: ThS. Đặng Thị Phương Hoa
    - Tổng số: 04

b/ Chức năng nhiệm vụ:
    - Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;
    - Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án đảm bảo cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.  

2.11 Phòng Công nghệ Thông tin.
a/ Nhân sự:

-Trưởng phòng: Ks. Hoàng Văn Tính

-Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Tiến Đạt

-    Tổng số: 13

b/ Chức năng nhiệm vụ:

-      Đảm bảo hoạt động thông tin liên lạc thông suốt của hệ thống mạng máy tính, tổng đài, camera và âm thanh trị liêu.

-     Lập kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đào tạo, sử dụng phần mềm cho cán bộ, nhân viên trong Viện.

-    Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống công nghệ và thông tin trong bệnh viện.

 
    [Đọc sau]   [Trở về]

Thông tin tư liệu khác:

® BẢN QUYỀN THUỘC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG I
Điện thoại : 04.33853227 - 04.33850050 - 04.33852902 - 04.33850589 - 04.33853534; Fax : 04.33853190
Email :
bvtttw1@yahoo.com.vn : Website : http://www.bvtttw1.gov.vn

(Sử dụng phần mềm quản lý nội dung Website (CMS) của NtSoft Jsc)